Hekim Birliği Sendikal Eylem Yönergesi

HEKİM BİRLİĞİ

SENDİKAL EYLEM YÖNERGESİ

  1. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1-

(1) Bu Yönergenin amacı, Hekim Birliği’nin sendikal eylemlerinde uygulanacak, uygulama birliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-

(1) Bu Yönerge; Hekim Birliği’nin faaliyet alanı kapsamı olan, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen 3 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda görev yapan, işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda, eğitim, öğretim, bilim, hizmet dahil tüm sağlık basamaklarında çalışan sağlık iş kolundaki kamu görevlisi hekimin görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerindeki üyelerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3-

(1) Bu Yönerge, Hekim Birliği Tüzüğü 69’uncu madde çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-

(1) Bu Yönerge’de yer alan;

(a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

(b) Bildiri: Sendikanın internet sitesi, sosyal medya hesapları gibi yollarla ilan edilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ilan edilen, sendikal eylem duyurusunu,

(c) Karar: Hekim Birliği Merkez Yönetim Kurulu sendikal eylem kararını,

(ç) Sendikal eylem: İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmanın dışında kalan;  öncelikle üye ve kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara uygun karar ve faaliyetleri,

(d) Şiddete karşı eylem: Sağlık Bakanlığı 14.05.2012 tarihli Çalışan Güvenliği Genelgesi “Hizmetten Çekilme” başlıklı 6’ıncı maddesi ile düzenlenen; çalışanın, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde acil olarak düzenlenen sendikal eylemi,

(e) Yönetim Kurulu: Hekim Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,

(f) Tüzük: Hekim Birliği Tüzüğü’nü,

(g) Üye: Hekim Birliği Üyesi’ni

ifade der.

                 İlke ve Esaslar

Madde 5-

(1) Sendikal eylemlere üyelerin katılımı, sendikal eylemlerin amaca ulaşabilmesinde en etkili ve önemli unsurdur.

(a) Sendikal eylem ve faaliyet kararlarına uymak, üyelerin temel hak ve görevidir.

(b) Yönetim Kurulu ve sendika teşkilatı, eylem ve faaliyetlerin etkili olabilmesi için gerekli tedbirleri almak, organizasyonu sağlamak ve bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Karar, Yönetim Kurulu karar defterine yazılması ve imzalanması ile alınır. Alınan karar; Yönetim Kurulunca sendikanın internet sitesi, sosyal medya hesapları gibi yollarla ilan edilir ve Bakanlığa bildirim yapılır.

(3) Karar doğrultusunda düzenlenen eylem ve faaliyetlere, makul bir mazeret olmadıkça katılım sağlanmalıdır. Tüzük ile düzenlenen disiplin hükümleri saklı olmak üzere, sendikal eylemlere katılım sağlanmaması disiplin sorumluluğuna yol açmaz.

  1. BÖLÜM

SENDİKAL EYLEMİN USULÜ

Eylemin Bildirimi

Madde 6-

(1) Sendikal eylemler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından en az bir hafta öncesinden Bakanlığa resmi yollarla bildirmelidir.

(2) Sendika il temsilcilikleri bağlı bulundukları valiliklere, sendika ilçe temsilcileri bağlı bulundukları kaymakamlıklara ve sendika iş yeri temsilcileri bağlı bulundukları kurumlara bildirimde bulunabilir.

(3) Üyelerin bildirimde bulunması zorunlu olmayıp idari ve etik usuller çerçevesinde kurumlarına bildirimde bulunmalarında mahsur yoktur. Ayrıca üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak ilan edilen sendikal eylem bildirisini, poliklinik kapılarına asabilirler.

Eylem Yeri

Madde 7-

(1) İl veya ilçe temsilciliklerinin hakkı saklı kalmak üzere, kural olarak eylem yeri sendika işyeri temsilcisi tarafından belirlenir.

(2) Eylem yeri tercihen, poliklinik girişi veya varsa kurumdaki Atatürk büstü önüdür.

Eylem Saati

Madde 8-

(1) Eylem saati il veya ilçe temsilciliklerinin hakkı saklı kalmak üzere, sendika işyeri temsilcisi tarafından belirlenir.

(2) Aksi bir belirleme olmadıkça eylem saati 11.00 olarak belirlenmiştir.

Eylemin Usulü

Madde 9-

(1) Eylemin şeklini belirlemede genel olarak Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak Hekim Birliği il temsilcileri, kendi sorumlulukları dahilinde bu yetkiyi kullanabilirler.

(2) Sendikal eylem, belirlenen yer ve saatte üyelerin katılımıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ilan edilen bildirinin okunması ve bildirinin alkışlanmasıyla suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Eylem sırasında varsa Hekim Birliği isim ve logolu, pankart ve yelekler kullanılabilir.

 

Şiddete Karşı Eylem

Madde 10-

(1) Çalışanın, sağlık hizmeti sunumu esnasında fiziksel şiddete uğraması halinde;

(a) İşyeri temsilcisi veya üyeler tarafından durum idareye ivedilikle bildirilir ve kurumdaki tüm hekimler için Çalışan Güvenliği Genelgesi doğrultusunda idareden hizmetten çekilme hakkı talep edilir.

(b) Mal ve can güvenliği nedeniyle, kurum genelinde gerekli güvenlik tedbirleri sağlanana kadar güvenli bir yerde toplanılır.

(2) Şiddet, hayati tehlikeye sebep olduysa veya ölümle sonuçlandıysa, 1’inci fıkraya ek olarak;

(a) Durum derhal karar alması için Yönetim Kurulu’na bildirilir.

(b) Yönetim Kurulu, en kısa zamanda karar almakla yükümlüdür.

(c) Karar doğrultusunda en az bir gün sendikal eylem gerçekleştirilir.

 

III. BÖLÜM

EYLEM SÜRECİNDEKİ TIBBİ UYGULAMALAR

İstisnai Haller

Madde 10-

(1) Acil durumlar, adli vakalar, diyaliz ve yatan hastalar, sendikal eylemlerin dışındadır.

(2) Hekimlerin birinci derece yakınlarına koşulların elverdiği ölçüde istisna tanınmalıdır.

Aile Hekimlikleri ve Ayaktan Tedavi Kurumları

Madde 11-

(1) Aile hekimlikleri ve ayaktan tedavi kurumlarında görev yapanlar, eylem zamanı işyerlerine gitmek zorunda değildir.

(2) Ancak il veya ilçelerinde, sendikanın eylem yaptığı kurumdaki eylemlere katılmaları önemlidir.

Yataklı Tedavi Kurumları

Madde 12-

(1) Eylem günü mesai saatleri başlangıcında işyerine gidilmesi esastır.

(2) Eylem sürecinde MHRS randevularının kapatılması için işyeri temsilcisi tarafından, idareye yazılı başvuru yapılması önerilir.

(3) Karar ve yönergedeki istisnalar dışında; poliklinik hizmeti verilmez, heyet veya kurul işlemleri gerçekleştirilmez, elektif girişimsel işlemler yapılmaz.

(4) Yatan hastaların takip ve tedavileri usulüne göre gerçekleştirilir.

(5) Acil servis için gerekli destek sağlanmalıdır.

(6) Acil servis sarı ve kırımızı alanlar, rutin işleyişini sürdürür. Acil servis yeşil alanlar kapatılmaz ancak hakkıyla görev ilkeleri doğrultusunda her hasta için en az 10 dakika ayırmaya özen gösterilmelidir.

Laboratuvar Hizmetleri

Madde 13-

(1) Laboratuvar hizmetleri; acil, yatan hasta ve hematoloji, onkoloji, nefroloji, COVID hastalarına yönelik işlemler dışında sunulmaz.

  1. BÖLÜM

SENDİKAL EYLEMLERDE İŞ BİRLİĞİ ve DİĞER HÜKÜMLER

 

İş Birliği

Madde 14-

(1) Sendikal eylemlerde; kurumlar veya diğer sendika, dernek vb sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Acil veya acele hallerde, Hekim Birliği il temsilcileri kendi sorumlulukları dahilinde bu yetkiyi kullanabilirler.

Basın ile İlişkiler

Madde 15-

(1) Belirlenen yerlerdeki eylemlere basın mensuplarının daveti, il temsilcilerinin takdir ve yetkisindedir.

Yönerge Değişikliği

Madde 16- 

(1) Bu Yönerge’nin değişiklik hak ve yetkisi, Yönetim Kurulu’na aittir.

Yürürlük

Madde 17-

(1) Bu Yönerge 14.02.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

.

Yürütme

MADDE 18-

(1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu veya ilgili Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülür.

×